Choď na obsah Choď na menu
 


  Obrazek

 Poradenské centrum

Žilinského samosprávneho kraja

            Hviezdoslavova 918

            022 01 Čadca

 

  

 Systém poradenských centier ako pilotný projekt "Komunikujeme" predsedu ŽSK Juraja Blanára sa ukázal byť natoľko efektívny a úspešný, že sa v ňom naďalej pokračuje. Dôkazom je aj zriadenie poradenského centra ŽSK v Čadci, ktoré začalo svoju činnosť k 07.04.2008  so sídlom na  Hviezdoslavovej  ulici č. 918 v Čadci (v budove Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb PARK). Poradenské centrum bolo vytvorené s víziou zabezpečenia prvostupňovej odbornej   pomoci občanom regiónu horné Kysuce, ktoré bude poskytovať bezplatné základné sociálne poradenstvo v zmysle § 19 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja poskytuje základné sociálne poradenstvo pre všetky cieľové skupiny /matky s deťmi, občania ťažko zdravotne postihnutí, občania v dôchodkovom veku.../, ktorí sa ocitli v krízovej či sociálne negatívnej situácii a potrebujú usmernenie pri hľadaní riešenia svojej situácie. 

  

Činnosť Poradenského centra Žilinského samosprávneho kraja v Čadci je veľmi rôznorodá so širokým spektrom odbornej, preventívnej a poradenskej činnosti.

Ponúkame:

 • bezplatné individuálne/skupinové základné sociálne poradenstvo o možnostiach soc. pomoci v regióne i v rámci Slovenska  pomoc prvého kontaktu
 • sprostredkovanie špecializovaného poradenstva
 • asistencia pri vypísaní žiadosti a formulárov, súdnych návrhov, odvolaní
 • informácie o možnostiach riešenia sociálnej negatívnej udalosti
 • informácie o  sociálnych službách v okolí
 • pomoc pri zorientovaní sa  v sociálnom systéme
 • krízová intervencia
 • doporučenie klienta do inej príslušnej inštitúcie - poskytnutie kontaktov na lekárov, právnikov, inštitúcie a iných odborníkov
 • usmernenie, sprevádzanie občana v prípade potreby

 

 

 Od roku 2014 poskytuje  Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja základné sociálne poradenstvo aj pre cieľovú  skupinu seniorov, ktorí veľa krát doma zažívajú  nevhodné správanie, fyzické a psychické týranie či zanedbávanie.  Podľa doterajších skúseností sú starí ľudia veľa krát úplne odkázaní na svojich blízkych alebo na pomoc iných a často sa ocitnú v krízových situáciách. Stretávajú sa s obrovským množstvom problémov, ktoré  nevedia riešiť alebo nevedia na koho sa obrátiť.

  

Nová cieľová skupina poradenského centra

- 1. cieľová skupina - seniori, ktorí sú ohrození vznikom konfliktných situácií, ktoré môžu prerasť až do domáceho násilia, týrania a zneužívania vzhľadom k ich nepriaznivému zdravotnému stavu, strate mobility, osamelosti či neschopnosti brániť sa.

 - 2. cieľová skupina - seniori, ktorí sú síce aktívni a v relatívne dobrom zdravotnom stave, zúčastňujúci sa kultúrno - spoločenského diania, ale sú často ohrození finančným a materiálnym zneužívaním zo strany členov rodiny alebo nekalými obchodnými praktikami či nebankovými subjektmi.

- 3. cieľová skupina - potenciálni konatelia domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania staršieho člena rodiny. Pomoc potenciálnym konateľom domáceho násilia patrí do jednej z  metód prevencie. Opatrovateľ, ktorý je unavený a vyhorený skôr zareaguje nevhodne pri poskytovaní starostlivosti. Preto ďalšou úlohou Poradenského centra je sprostredkovanie informácií o možnosti pomoci a podpore štátu formou sociálnych dávok, sociálneho zabezpečenia, odľahčovacej služby alebo podpory prostredníctvom poradenstva, poskytnutím vhodných informácií.

 

Medzi  dlhodobé ciele poradenského centra v problematike domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania patrí:

 • vhodnými strategickými preventívnymi metódami zabrániť vzniku situáciám, pri ktorých dochádza k domácemu násiliu, týraniu, či zanedbávaniu a zneužívaniu  seniorov

 

 • zabezpečiť výkon depistážnej činnosti u seniorov ohrozených vznikom domáceho násilia, týrania, zneužívania a zanedbávania v ich prirodzenom prostredí v spolupráci s lokálnou samosprávou

 

 • práca s rodinami seniorov a opatrovateľmi seniorov ako potenciálnymi páchateľmi domáceho násilia, týrania a zanedbávania na zabránenie vzniku domáceho násilia, týrania a zanedbávania v dôsledku nekompetencie, prepracovania či vyhorenia

 

 • poskytovanie poradenstva seniorom pri orientovaní sa v ťažkých životných situáciách

 

 • priamo preventívne pôsobiť na skupiny seniorov, ktorí sú ohrození majetkovým a finančným zneužívaním formou vytvárania vhodných postojov, ktoré budú viesť k ostražitosti v situáciách, ktoré by viedli k majetkovej či finančnej ujme  

 

 

Fotoalbum