Choď na obsah Choď na menu
 


Domáce násilie - základné pojmy

 

Domáce násilie, týranie, zanedbávanie a zneužívanie seniorov.

Základné pojmy.

Svetová zdravotnícka organizácia /WHO/: „Týranie seniorov je ojedinelý, či opakovaný akt alebo nedostatok aktivity, ktorý sa objavuje v akomkoľvek vzťahu, kde je predpoklad dôvery, a ktorý poškodzuje staršiu osobu alebo jej spôsobuje bolesť“.

Pojem nevhodného zachádzania so starým človekom je známy aj pod syndrómom EAN - /angl. /Elder Abuse and Neglect, ktorý vyjadruje nevhodné správanie k seniorom. Veľa odborníkov zaraďuje pod syndróm EAN aj kategóriu nerešpektovania základných ľudských práv seniorov.

 

FORMY TÝRANIA A ZNEUŽÍVANIA

- rozdiely v definíciách na definovanie foriem v rôznych kultúrach a náboženstvách

Fyzické týranie

Emocionálne/psychické

Finančné/materiálne

Zanedbávanie

Nevhodné konanie - mistreatment

Sebazanedbávanie

 

 

 

Fyzické týranie

Prejavy - Často viditeľná forma násilia - spôsobovanie bolestí, zranení  a neuspokojovanie telesných potrieb. Zahŕňa bitie, škrtenie, trasenie, kopanie, ťahanie za vlasy a škutovanie, štípanie, rafinované telesné ubližovanie – chlad a umývanie studenou vodou, popálenie /cigaretami, roztokmi/,  nepodanie jedla, liekov,/nútenie jesť a piť/,  neposkytnutie pomoci, úmyselne nezabránenie hroziaceho poranenia, sexuálne týranie...

Je viditeľná prítomnosť kožných nálezov, rán v rôznej úrovni hojenia - bez potrebnej starostlivosti a liečby. Dehydratácia, podvýživa, neodôvodnené  zlomeniny a rany .

Dôsledky -  opakované poranenia, kachexia /vychudnutosť/, úzkosť a depresia, zmeny v správaní.  Strach a hnev, ak ma obeť odpovedať na otázky v prítomnosti agresora.

 

EMOCIONÁLNE NÁSILIE

Prejavy -  verbálna agresia (urážky, ponižovanie, vyhrážanie, zastrašovanie), znižovanie sebaúcty a sebavedomia, infantilizácia, zdôrazňovanie chorobných zmien staroby, nepotrebnosti, vyhrážanie sa presťahovaním a umiestnením do zariadenia, nedostatkom rešpektu voči súkromiu starého človeka, úmyselné  poškodzovanie obľúbených predmetov, obmedzovanie sociálnych kontaktov a komunikácie s inými, práva rozhodovať o sebe a robiť rozhodnutia, práva voliť ...

Dôsledky - pocit úzkosti, strach, apatia, depresia, strata schopností robiť rozhodnutia. Neodôvodnené prejavy strachu, úzkosť pri otázkach alebo zmienke  o členoch rodiny, odmietanie odpovedať na niektoré otázky, zmätené konanie, porucha príjmu stravy a spánku, nezáujem o okolie, sťahovanie sa do seba, nadmerná konzumácia  sedatív, zanedbávanie,  izolácia, suícidálne  myšlienky

 

MATERIÁLNE A FINANČNÉ  ZNEUŽÍVANIE

Neoprávnené vymáhanie finančných prostriedkov (dôchodok, úspory...), vymáhanie spísania závetu, nevýhodného prevodu majetku, bytu.

Zneužívanie rôznymi firmami a obchodnými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú na starého človeka nátlak.

 

Prejavy -  nevysvetliteľné zmeny v správaní, agresor sa snaží izolovať seniora, a nenechá ho s nikým komunikovať, nadmerná kontrola, rozkazovanie zo strany agresora, opatrovateľa či člena rodiny.

 

ZANEDBÁVANIE

Nedostatočná snaha napĺňať potreby starého človeka, tým že sa mu neposkytne potrebné jedlo, čisté oblečenie, zdravotná a hygienická starostlivosť.

Odopieranie či zlyhanie plnenia ošetrovateľskej či opatrovateľskej starostlivosti  bez ohľadu na to či ide o vedomý alebo neúmyselný pokus spôsobiť starému človeku telesné či duševné problémy a ohrozenie. Častou príčinou je nedostatok potrebných informácií, vedomosti, záujmu. Indikátory zanedbávania môžu byť fyzické prejavy.

Prejavy - dehydratácia, bledosť, strata váhy, suché pery,  podvýživa, návyková inkontinencia, dezorientácia, nedostatočná hygiena, nedostatočné oblečenie, nedostatok jedla, slabá komunikácia, nezáujem o seniora, znečistené prostredie často bez adekvátneho nábytku a spotrebičov, nedostatok zdravotných pomôcok /palica, okuliare, protéza, načúvací aparát,  lieky/, podchladenie, neliečené rany či vredy...

 

NEVHODNÉ KONANIE (MISTREATMENT)

Súhrn nevhodných postojov a konania, ktoré majú negatívny vplyv na seniora, hoci nejde o domáce násilie, týranie, či zanedbávanie. /Hyperprotektívna starostlivosť a nadmerné alebo nevhodné podávanie liekov/.

 

RIZIKOVÉ SKUPINY - obete

·         Ženy a vdovy 70-80 rokov

·         Osoby s demenciou nad 80 rokov

·         Ženy s nižším vzdelaním

·         Dôchodcovia na hranici chudoby

·         Starí ľudia bývajúci v spoločnej domácnosti s príbuznými

·         Starí ľudia bývajúci v spoločnej domácnosti s príbuznými alebo inými osobami v sociálnej izolácií

·         Osoby s telesným a mentálnym postihnutím

·         Osoby odkázané na pomoc druhých

·         Osoby závislé emocionálne alebo finančne

 

RIZIKOVÉ FAKTORY

·         Úroveň závislosti  starého človeka

·         Psychopatia, psychopatológia agresora

·         Predchádzajúce agresívne, násilne a asociálne správanie

·         Alkoholizmus a iné závislosti

·         Nízka úroveň intelektu   

·         Preťaženie, osobné  a existenčné problémy rodiny, stres

·         Sociálna izolácia agresora

·         Nedostatočné zdroje pomoci a nedostatok informácií o problematike

·         Nedostatok podpory a oddychu pre opatrovateľa, ktorý je zodpovedný za zdravotne postihnutého 24 hodín a 7 dní v týždni.

 

 

 

 

Príspevky

Domáce násilie

7. 3. 2014