Choď na obsah Choď na menu
 


Dôležité pojmy v sociálnej oblasti

  

Dôležité pojmy:

Sociálna núdza

Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Za sociálnu núdzu sa aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok ustanovených zákonom. Za nepriaznivý zdravotný stav sa považujú invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej poisťovne, choroba, porucha zdravia alebo zdravotné postihnutie uznané príslušným ošetrujúcim lekárom.

Hmotná núdza

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Životné minimum

Životné minimum je podľa § 1 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Ťažké zdravotné postihnutie

Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%.

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia

Kompenzácia určená na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Kompenzuje sa oblasť mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov, sebaobsluhy.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa považuje znevýhodnenie, ktoré má občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravím občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.

Funkčná porucha

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok. Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách. Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

Preukaz ZŤP

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide i fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Preukaz ZŤP so sprievodcom

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným, ak je odkázaná na sprievodcu.

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz sa vyhotovuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným vozidlom.

Osobná asistencia

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach, ktoré sú definované v prílohe č. 4 zákona 447/2008. Patrí tu napríklad vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, príprava jedla, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, dorozumievanie, dohľad, pomoc pri akútnom ochorení, sprievod, preprava...Účelom osobnej asistencie je aktivizácia a podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti pri plnení pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Opatrovanie

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej V. alebo VI.

Peňažný príspevok na kompenzáciu

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú:

a/ peňažný príspevok na osobnú asistenciu

b/ peňažný príspevok na kúpu pomôcky

c/ peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky

d/ peňažný príspevok na úpravu pomôcky

e/ peňažný príspevok na opravu pomôcky

f/ peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

g/ peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

h/ peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

i/ peňažný príspevok na prepravu

j/ peňažný príspevok na úpravu bytu

k/ peňažný príspevok na úpravu rodinného domu

l/ peňažný príspevok na úpravu garáže

m/ peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

n/ peňažný príspevok na opatrovanie

 

Sociálna posudková činnosť

Sociálna posudková činnosť na účely kompenzácií zahŕňa: Posudzovanie individuálnych  predpokladov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, posudzovanie prostredia, posudzovanie všetkých druhov odkázanosti, navrhovanie kompenzácií. Sociálna posudková činnosť je vykonávaná sociálnym pracovníkom príslušného orgánu.

Lekárska posudková činnosť

Lekárska posudková činnosť na účely zákona 447/2008 zahŕňa hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, určenie miery funkčnej poruchy, posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblastiach kompenzácie, posúdenie jednotlivých druhov odkázanosti...Posudkový lekár pri posudkovej činnosti vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Výsledkom je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti, prípadne termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Sociálna služba

Sociálna služba podľa zákona 448/2008 je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Nepriaznivá sociálna situácia

Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej len "dôchodkový vek"),
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo
g) z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.